Monday, November 28, 2011

Aghamtao 20 (Special Issue)

Aghamtao: Journal of the Ugnayang Pang-Aghamtao, Inc. (UGAT) / Anthropological Association of the Philippines
Aghamtao 20 (Special Issue) / 2011


Articles

Bakit UGAT?
Ponciano L. Bennagen

Archaeology and the Public
Israel B. Cabanilla

Mga Apendise
Mga piling larawan ng mga nakalipas na kumperensya ng Ugat

Talaan ng mga kalahok, Unang Kumperensya ng UGAT (1978)

Source

http://www.css.pssc.org.ph/

No comments: